top of page

Sunday School from 9:00 AM to 10:00 AM 

 

 

Service from 10:30 AM to 12:00 PM 

 

 

Bible Study Friday or Discipleship class from 7:30 PM to 8:30 PM

 

 

Saturday Worship team rehearsal for Sunday Service from

 

8:30 PM to 9:30 PM

 

 

Young couple meeting once a month to invite friends to fellowship

 

and reach out to the community from 5:00 PM to 7:30 PM 

 

 

The first of the month the congregation have a fellowship lunch

 

together and go camping three times a year. 

 

 

 

Every Sunday we will be visiting the congregations as needed.

 

 

 

 

 

Trường Chúa Nhật 9:00 AM -10:00 AM
 

 

 

Thờ Phượng từ 10:30 AM - 12:00 PM
 

 

Học Kinh Thánh và lớp Đào Tạo Môn đệ Hóa 7:30 PM - 8:30 PM
 

 

Thứ Bảy Tập Hát Cho Thờ Phượng Chúa Nhật 8:30 PM - 9:30 PM
 

 

Nhóm Thanh Tráng mỗi tháng Một Lần và mời bạn hữu tham dự

 

5:00 PM - 7:30 PM
 

 

Mỗi Đầu Tháng Hội Thánh có Thông Công, và Hội Thánh Có đi Cấm

 

Trại 3 Lần trong một năm.
 

 

 

Mỗi Chúa Nhật sau giờ nhóm có đi thăm viếng nếu có nhu cầu.

Hai Nguyen - Director

bottom of page